Ph.D. Degrees Awarded

Sl.No Scholar Name Supervisor
1 HEMANTH CHAKRAVARTHI Dr. E KANNAN
2 RAJANAND. S Dr. E KANNAN
3 VISU. P Dr. E KANNAN
4 MAHESH. C Dr. E KANNAN
5 KOTEESWARAN. S Dr. E KANNAN
6 JOSPIN JEYA. J Dr. E KANNAN
7 KAVITHA. M Dr. E KANNAN
8 VIJAYALAKSHMI. S Dr. E KANNAN
9 MEENALOSINI. S Dr. E KANNAN
10 SENTHIL MURUGAN. T Dr. E KANNAN
11 KAVITHA RANI. P Dr. E KANNAN
12 CARMEL MARY BELINDA Dr. E KANNAN
13 SINGARA RAJIVA LOCHANA.A Dr.K ARTHI
14 VEERASWAMY AMMISETTY Dr. E KANNAN
15 KEERTHIKA.V Dr.N MALARVIZHI
16 BALAMURUGAN.C Dr. KOTEESWARAN S
17 KAVITHA.R Dr. E KANNAN
18 SELVARANI.P Dr.N MALARVIZHI
19 SONIYA PRIYATHARSINI .G Dr.N MALARVIZHI
20 JEEVANANDAM.J Dr. KOTEESWARAN S
21 A.N.ARULARASAN Dr. KOTEESWARAN S
22 GEETHA.R Dr. E KANNAN
23 CHAVAN TUKARAM APPASAHEB Dr. P SARASU
24 NEEBA .E.A Dr. KOTEESWARAN S
25 BIDAVE VIJAYKUMAR SHIVALING Dr. P SARASU
26 CHOKKANATHAN.K Dr. KOTEESWARAN S
27 SRINIVASAN R Dr. E KANNAN
28 A.K.SAMPATH Dr. GOMATHI N
29 SARKAR AMIT Dr. T SENTHILMURUGAN
30 NALAVADE JAGANNATH EKANATH Dr. T SENTHILMURUGAN